Öldü De Kurtuldu

İnsanlar için ölüm yok olma, herşeyin bitmesi demek değildir. Ölüm, bu dünyaya gözü kapayıp öbür âleme açmaktır.
Ölüm, dünya hayatının hesabını vermeye başlamanın ilk adımıdır. Kur'an ve Sünnette bildiriliyor ki, dünya hayatı bir imtihan sahasıdır. İnsanlar yaptıklarından, yaşadıklarından, konuştuklarından kısaca icra ettikleri hayat tarzlarından dolayı ahirette hesaba çekileceklerdir.
însan doğar doğmaz, Allah'ın görevlendirdiği melekler o kişinin ömrü boyu yaşadığı hayatı kamera misali cihazlarla tesbit ediyorlar. Bunlar, mahşer yerinde mahşer halkına gösterilecektir.
Bütün bu gerçekleri nazar-ı itibare almayıp şeytanca yaşantıyı seçenlerin bu dünyadaki sonlarına yani iğrençliklerine hep şahid olmuşuzdur. Tiksinti veren akıbetleri hepimizi hep tiksindirmiştir.
Meseleleri îslâmî ölçülerle değerlendiremiyeıaler hep aldanmışlardir. Bir misal ile bu aldanışı biraz açalım :
Kişinin biri, hayatını Allah'ın koyduğu ölçülerin dışında geçiriyor. Ömrünü içki, kumar, fuhuş, helâl-haram ayırt etmeden harcıyor. Koca bir ömürü Allah'a isyan ile geçiriyor. Bütün vazifelerini ihmal ediyor. Sonra yaşı ilerliyor. Sümüğü akmaya başlıyor. Organları iş yapmamağa başlıyor. Düzensiz hayat neticesinde yıpranan organlar başlıyor isyan etmeğe. Adam yatağa düşüyor. Bakanı yok. Altına pislemeye başlıyor. Dili tutulmuş. Gözünün feri kaçmış. Eli kolu tutmaz hâle gelmiş. Bakanlar kendisinden iğrenmeye başlamışlar. Bu vaziyette yıllarca sürünüyor. Bu perişanlıklar içinde iken kepazeliklerle geçen bir ömür nihayet bitiyor ve adam geberiyor. Bunun bu halini. bilenler bu defa diyorlar ki:
«— Öldü de kurtuldu.»
Ne demek «öldü de kurtuldu» demek. Ölüm bir kurtuluş mudur? Ölüm, geçen bir ömrün hesabını Allah'a vermenin ilk adımıdır, başlangıcıdır. Asıl yaşantı Ölümden sonra başlıyor. Bu yaşantıyı nazar-ı itibare almıyanlar Ömürlerini nefislerine ve şeytanlarına tapınarak geçirenler ölmekle iğrençliklerinden sıy-rılamıyorlar ki... Bilâkis onlar için serkeşliklerinin hesabını çok zor bir şekilde vermek vardır.
Bu bakımlardan dolayı her insan dünya hayatının bir imtihan olduğunu bilmeli. Hayat tarzını Allah ve Rasûlünün koyduğu ölçülere göre geçirmelidir. Bu ölçülerde taşkınlık yapanlar için ölüm bir kurtuluş değil daha acıklı bir hayatın başlangıcıdır. Çünkü «Dünya ahiretin tarlasıdır.» însan dünyada yaşadığı hayatın karşılığını ahirette görecektir