1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Çözüldü Namazdan Çıkışta Selam Vermenin Hukmu Ve Ruknu Nedir? Selamı Farklı Vermek Caiz Mi?

Konu, 'Namaz Soru - Cevab' kısmında ebu hafs_ tarafından paylaşıldı.

 1. ebu hafs_

  ebu hafs_ Islam-TR Üyesi Kullanıcı

    
  Selamunaleykum. Namazı bitirdiğimiz zaman, sağa selam verdikten sonra sola selam verirken و (ve) denirmi.? Yani Es-selamu aleykum ve rahmetullah dedikten sonra ve sola selam verirken VE Aleykumselam ve rahmetullah demek namazı bozarmı.?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ Yetkili Kişi Site Admin  Âleykum selam we rahmetullahi we berakatuhu;

  Kardeşim, bahsettiğin (namazdan çıkarken sola selam verirken söylediğini) sünnette olmayan, hatalı bir ifade olmakla birlikte bid'at iş yapılmış olur. Âleykum selam ifadesi, karşıdakinin selam vermesi durumunda karşılık için söylenir. Bununla beraber namazı bozmaz. Çünkü Hanefi mezhebince namazda (iki tarafa da) selam vermek farz değil vacib görüldüğünden, selam vermeden çıkman dahilinde dahi namaz tamamdır. Farz gören diğer mezheblerce de sağa selam vermek farz olandır.
  Rasulullah (s.a.v.) : "Namazın anahtarı temizlenmek, tahrimi tekbir, çıkması ise selâm vermektir."
  (Muslim rivayet etmiştir. Hakim de Muslim'in şartı ile sahihtir, demiştir. Hadis mutevatir olub, sahabe'den yedi kişi tarafından rivayet edilmiştir. en-Nazmu'l-Mulenasir, 57)

  Rasulullah (s.a.v.) yine şöyle buyurmuştur: "Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız sizler de öyle namaz kılın."
  (Buhari rivayet etmiştir)
  İbni Munzir ise şöyle demiştir: "Bütün ilim ehli sadece tek bir selâm ile yetinerek namazdan çıkan kimsenin namazının caiz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir."

  Eimme-i Selâse denilen Mâlik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel (Rahimehumullah) ile Cumhur-u Ulemâya göre; Selâm vererek namazdan çıkmak farzdır. Selâm yerine başka bir söz söyleyenin namazı bozulur.
  Ebu Hanife'den bir rivayete ve Sevrî ile Evzâî'ye göre; selâm lafzıyla namazdan çıkmak sünnettir. Binâenaleyh mezkûr lâfız terkedilse dahî namaz sahih olur. Hattâ Ebu Hanife'ye göre; namazın sonunda namaza munâfî olan bir fiil veya kaville namazdan çıkmak caizdir. Diğer Hanefıyye ulemâsına göre; selâm lafzıyla namazdan çıkmak farz değil vâcibdir.

  Ebu Hanife, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel (Rahimehumullah) ile Cumhuru Ulemâya göre; namazdan çıkarken iki tarafa selâm vermek meşrudur. İmam Mâlik'le bâzı ulemâya göre namazdan çıkarken yalnız bir selâm verilir. Bu kavil zayıf olmak üzere Şafiî'den de rivayet olunmuştur. Şâfiîler'e göre ikinci selâm sünnettir.
  Zahirî'lerle Mâlikî'ler'den bâzılarına göre ikinci selâm dahî farzdır.


  Selâm'ın Sigası (sözleri):

  Hanefî'lere göre, selâmın vacibini yerine getirmenin en az ölçüsü selâm sözüdür. "Aleykum" sözüne gerek yoktur. En mükemmeli, "Esselâmu aleykum ve rahmetullahi" sözlerin iki kere söylemektir.
  İmam iki kere selâm vermekle sağında ve solunda bulunan melek, insan ve cinlerden müslüman olanlara selâm vermeye niyet eder. Selâm sözünü çok uzatmamak ve seri okumak da sünnettir. Çünkü Ahmed ile Ebu Davud'un rivayet ettikleri hadiste:
  "Selâmı kısa kesmek sünnettir." denilmiştir.
  İbni Mubârak bu hadisin manasının, selâmın uzatılmaması gerektiği tarzında olduğunu söylemiştir.

  Hanefî'lere göre, imama uyan kişi, eğer imamın sağında ise birinci selâm ile imamın selâmını almaya, eğer imamın solunda ise ikinci selâm ile onun selâmını almaya niyet eder. Eğer imamın tam hizasında ise iki selâmda da imamın selâmını almaya niyet eder. Yalnız başına namaz kılan kimselerin sadece meleklere selâm vermeye niyet etmeleri sünnettir.

  Şafıî'ler ve Hanbelî'lere göre; selâm için yeterli olan en az miktar "Esselâmu aleykum" ifadesi olub, Şafıî'lere göre bir kere, Hanbelî'lere göre iki kere sağa ve sola selâm vermek suretinde söylenmelidir.
  Hanbelî'lere göre selâmın en mükemmeli "Esselâmu aleyküm ve rahmetullah" sözü olub, sağa sola yönelerek verilmelidir.
  Birinci selâmda sağ yanak, ikinci selâmda ise sol yanak görünecek şekilde dönülmeli, namaz kılan kişi sağında ve solunda bulunan melek, insan ve cinlere selâm vermeye niyet etmelidir.
  İmam olan kişi yine fazla olarak kendisine uyanlara selâm vermeye niyet etmelidir. Cemaat de selâm verirken imamın selamını almaya ve imama uyanlardan kendilerine selâm verenlerin selamını almaya niyet ederler.

  Şafiî'lere göre, imamın sağında bulunan cemaat ikinci selâma böyle niyet ederler, solunda bulunanlar ise birinci selâmda böyle niyyette bulunurlar. İmamın arkasında bulunanlar hangi selâmda olursa olsun verilen selâmı almaya niyet ederler.
  Bunun dayandığı delil Semure b. Cundub'un hadisidir. Şöyle demiştir:
  "Rasulullah (a.s.) imamın selâmını almamızı, birbirimizi sevmemizi ve birbirimize selâm vermemizi emretmiştir."
  (Ahmed ile Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir)

  Selâm veren kişi eğer selâmı ters çevirip alır ve "aleykumu's selâm" derse Şafıîler ile Hanbelîlere göre bu selâm yeterli değildir. Bunlarca en sahih olan görüşe göre "selâmun aleykum" sözü de yeterli değildir.


  Selâmda Namazdan Çıkmaya Niyet Etmek

  Şafiı'lerde en sahih olan görüşe göre diğer ibadetlere kıyasla, namazdan çıkmaya niyet etmek vacib değildir. Çünkü daha önceki niyet bütün namaza şamildir. Fakat, ihtilâftan kurtulmak için bunu yapmak sünnettir.

  Malikî mezhebinde meşhur ve itimat edilen görüş budur.

  Hanbelî'lere göre, iki selâm ile namazdan çıkmaya niyet etmek sünnettir. Bunun sebebi namazdaki selâmı diğer selâmlardan ayırmaktır. Nitekim namaz iftitah tekbiri ile diğer hareketlerden ayrılmaktadır. Eğer bir kimse selâm verirken namazdan çıkmaya hiç niyet etmezse, namazı batıl olur. Ahmed'den sahih ve mahsus olarak rivayet edilen görüşe göre, bu kimsenin namazı batıl olmaz. Bunun gibi, imam ve cemaate karşılık vermeye niyet etmek de nas olarak mustehab değildir. Eğer kişi namazdan çıkmak yanında hafaza meleklerine, imam ve cemaate selâm vermeye niyet ederse bunu yapmak caizdir. Çünkü Ebu Davud'un Semura'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:
  "Peygamber (a.s.) imamın selâmını almamızı ve birbirimize selâm vermemizi bize emretmiştir."
  (Ahmed ile Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir)

  Bazı Hanbelî'ler şöyle demişlerdir: "Selâm veren kişi, birinci selâm ile namazdan çıkmaya, ikincisi ile hafaza meleklerine; eğer imam ise cemaate selâm vermeye veya cemaat ise imam ve meleklere selâm vermeye niyet eder."

  Malikî'lere göre, selâm vermek için yeterli olan asgari ifade, Arabca olarak "es-selâmu aleykum" sözüdür, "selâmun aleykum" demek de yeterlidir. Selâmın en mükemmeli "esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhû" ifadesidir. Çünkü Ebu Dâvud Vail b. Hucr'dan böyle rivayet etmiştir. Yine İbni Hibban Sahihinde ve İbni Mâce Sünen'inde, İbni Mes'ud'dan bu hususu rivayet etmiştir. (NeyIu'l Evtâr, II, 294)
  Malikîlere göre, cemaat üç kere selâm verir: Bir kere namazdan çıkmak için, bir kere imamına selâm verir. Üçüncü kere eğer sol tarafında bir kimse varsa ona cevab olmak üzere meşhur olan görüşe göre selâm verir.

  İmama uyan kimsenin, imamının selâmını alması, bunun gibi eğer sol tarafında kendi namazına bir yahut daha fazla rekâtta iştirak eden kimseler varsa onların da selâmını alması sünnettir.
  Malikî'ler ile Şafiî'lere göre, bir selâm ile yetinmenin caiz oluşunun dayandığı delil Aişe (r.anha)'nın hadisidir. Şöyle demiştir:
  "Rasulullah (a.s.) önüne doğru bir tek selâm verirdi."
  Başka bir hadiste ise Seleme b. Ekvâ şöyle demiştir:
  "Rasulullah (a.s.)'in tek bir selâm verdiğini gördüm."
  (İbn Mâce rivayet etmiştir)

  Bir kişi tek bir selâm ile namazdan çıkar, dolayısıyla bundan sonrası meşru kılınmış değildir. Hanefiler ile Hanbelî'lere göre, iki selâmı da vermenin vacib olduğunun delili daha önce geçen İbni Mes'ud'un hadisi ile Muslim'de rivayet edilen Cabir b. Semure'nin rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir:
  "Sizden birine elini uyluğu üzerine koyması, sonra sağında ve solunda bulunan müslüman kardeşlerine selâm vermesi yeter."  İlgili konular:

  Şafii Mezhebinde Namazdan Çıkarken İmamın Sola Selam Vermesinin Beklenme Sebebi Nedir?
  https://www.islam-tr.net/konu/safii...selam-vermesinin-beklenme-sebebi-nedir.29530/

  Selam Veremeden Namazdan Çıkınca, Namaz Sahih Olur mu?
  https://www.islam-tr.net/konu/selam-veremeden-namazdan-cikinca-namaz-sahih-olur-mu.33817/
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş