Muaviye r.a Hasan r.a’ Zehirlettimi1-El-Heysem b Adiyy şöyle demiştir: Muaviye radıyallahu anh kendisine verdiği zehirli şerbeti Hasan radıyallahu anh’ın hanımı olan Hind’e yüz bin dirhem verdi O da bunu yaptı.Uydurma’dır.

Tahriç Tahkik: Bu eseri el-Belazuri Ensabu’l-Eşraf (3/295)’de el-Heysem b Adiyy’den rivayet etmiştir.Bu şahsın tam ismi (الهيثم بن عدى الطائى ، أبو عبد الرحمن المنبجى ، ثم الكوفى) el-Heysem b Adiyy et-Tai Ebu Abdirrahman el-Munbici sonra el-Kufi’dir Kaynaklar’da bu şahsın yalancı olduğunda müttefiktir.

Hakkında Buhari (قال البخاري : ليس بثقة . كان يكذب) ve Yahya b Ma’in (عن يحيى ليس بثقة . كان يكذب) güvenilir değil yalan söylerdi Ebu Davud (وقال أبو داود : كذاب) yalancı Nesai (وقال النسائي وغيره : متروك الحديث) metruku’l-hadis münkerü’l-hadis (وقال ابن المدينى : هو أوثق من الواقدي ، ولا أرضاه في شئ . ومن مناكيره)İbnu’l-Medini el-Vakidi’den daha güvenilir ancak hiçbir şeyde ondan razı olmam Ebu Hatim metruku’l-hadis yeri el-Vakidi’nin yeridir el-İcli yalancı kendisini bizzat ben gördüm es-Saci Mekke’de ikamet etti yalan söylerdi demişlerdir.Bkz Zehebi Mizanu’l-İ’tidal (4/324-325 No:9311) İbn Hacer Lisanu-Mizan (6/209-211 No:740)

2-İbn Cu’dube şöyle demiştir: Ca’de binti el-Eş’as b Kays el-Kindi Hasan radıyallahu ahn’ın nikahı altındaki bir hanımıydı Muaviye radıyallahu anh’ın oğlu Yezid Ca’de’ye Hasan’ı zehirle o öldükten sonra ben seninle evlenirim dedi O da bunu yaptı Hasan radıyallahu anh ölünce Ca’de Yezid’e haber yollayarak vaat ettiğini yapmasını istedi Bunun üzerine Yezid ona şöyle dedi Allah’a yemin ederim ki biz senin Hasan’ın hanımı olmana rıza göstermezken bizim hanımımız olmana mı rıza göstereceğiz.Uydurma’dır.

Tahriç Tahkik: Bu eseri İbn Asakir Tarihu (Medineti) Dımeşk (13/284) Mizzi Tehzibu’l-Kemal (6/253) İbn Kesir el-Bidaye ve’n-Nihaye (11/208-209 terc 8/77) ve diğerleri İbn Cu’dube’den rivayet etmişlerdir.Eserin isnadın’da İbn Cudu’be adında yalancı bir ravi vardır.

Hakkında Tirmizi: Hadis ehli nezdinde zayıftır.(el-Camıu’s-Sahih (3/38/645) Zehebi Terk edilmiştir el-Kaşif (2/388 No:6347) Hafız İbn Hacer şöyle der:Tam Adı Yezid b İyaz b Cu’dube el-Leysi Ebu’l-Hakem el-Medeni’dir.Basraya yerleşmiştir Dedesine de nispet edilir Malik ve Diğerleri (İbn Ma’in Nesai ve Ahmed b Salih el-Misri gibi) onun yalancı olduğunu söylemişlerdir. Takribu’t-Tehzib (s.1081 No:7813) demişlerdir İbn Cu’dube hakkında daha geniş bilgi için bkz: İbn Hacer Tehzibu’t-Tehzib (11/306-307 No:8082)

Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahımullah şöyle demektedir:Rafizi’nin Muaviye Hasan’ı zehirlemiştir sözüne gelince Bu insanlardan bazılarının zikrettiği bir sözdür.Ancak bu söz ne şer’i bir delile ne muteber bir ikrarla nede kesinlik ifade eden bir nakille sabit değildir.Bu hakkında kesin bilgi edinmenin mümkün olmadığı şeylerden olup böyle bir sözü söylemek ilimsiz söz söylemenin ta kendisidir.(Minhacus-Sünne (4/469)

İbn Teymiyye şöyle der: Sahabeye Saldırmak Kur’an ve Sünnet’e Saldırmak’tır bu Nedenledir ki Alimler Rafizi’leri Tekfir Etmişlerdir.(İbn Teymiyye Mecmuu’l-Feteva (4/130 terc (4/349)