Salihlerin Kabri Yanında İbadet Edenleri Sakındırmak
Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme, Habeşistan’da gördükleri içinde resimler bulunan bir kiliseden bahsettiler. Bu kiliseyi Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e de anlattılar.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Onlar içlerindeki salih bir kimsenin vefat ettiğinde, kabri üzerine bir (türbe dikip) mescid yaparlar. İçine de o şekilleri resmederler. İşte onlar, kıyamet gününde Allah katında halkın en şerlileridirler’ buyurdu.”

Buhari 527

Bu hadis bize kabirlerin üzerine türbe yapmanın, bu şekilde oraları mescid edinmenin bizi Allah’ın yanında yaratılmışların en şerlisi haline dönüştürdüğünü bildirmektedir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabrinin bayram yeri edinilmesini yasaklayıp şöyle buyurmuştur:

“Evlerinizi kabirler, kabrimi de bayram yeri yapmayın! Nerede olursanız oradan bana salât-u selam getirin. Çünkü selamınız bana ulaştırılır.”

Ebu Davud 2042, Albani Sahihu’l-Cami 7226

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendi kabrine veya başkalarının kabrine ziyaret amacıyla yolculuk yapılmasını yasaklamıştır. Çünkü her hangi bir kabri ziyaret amacıyla yolculuk yapmak, o kabri bayram yeri edinmektir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şu üç mescidin gayrına yükler bağlanıp yolculuk yapılmaz:

1) Benim bu mescidim,

2) Mescidi Haram ve

3) Mescidi Aksadır.”

Buhari 1130, Müslim 1397/511

Kabirlerde Namaz Kılmayı ve İbadet Yapmayı Yasaklayan Hadisler
1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ey Allah’ım! Kabrimi tapılan bir put yapma...’ buyurdu.”

Malik 1/172-85, Abdurrezzak 15916, Ahmed 2/246

2) Ali bin Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabrinin bulunduğu evin yanındaki gediğe gelen bir adam gördü. Adam o gediğe giriyor ve orada dua ediyordu.

Ali bin Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) adamı bu fiilden yasakladı da:

−Babam ve dedem tariki ile işittiğim bir hadisi sana nakledeyim dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kabrimi bayram yeri edinmeyin...’ buyurdu.”

Ebu Yağla 469, Ebu Davud 2042, Ahmed 2/246

3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Evlerinizi kabirler, kabrimi de bayram yeri edinmeyiniz. Her nerede olursanız, oradan bana selam gönderiniz; sizin selamınız bana ulaştırılır’ buyurdu.”

Ebu Davud 2042, Ahmed 2/367

4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalkamayıp vefatıyla neticelenen hastalığında şöyle buyurmuştur:

‘Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin! Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edinmişlerdir.’

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu sakındırması olmasaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabri açıkta olurdu. Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabrinin mescid edinilmesinden korkmuş ve ondan ümmetini sakındırmıştır.”

Buhari 4441

5) Zeyd bin Eslem (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ey Allah’ım! Kabrimi kendisine namaz kılınan bir put yapma! Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen kavme Allah’ın gazabı şiddetlenir’buyurdu.”

İbni Ebi Şeybe 2/269

6) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e Habeşistan beldesinde gördüğü bir kiliseyi zikretti. O kiliseye Mariye deniliyordu. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) o kilisede gördüğü resimleri anlattı.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Onlar öyle bir toplum ki; içlerinde salih bir kul veya salih bir kimse öldüğünde onun kabri üzere mescid inşa ederler. O resimleri de oraya yaparlar. İşte onlar Allah-u Teâlâ katında mahlûkatın en şerlileridir’ buyurdu.”

Buhari 427, Müslim 528/16, İbni Ebi Şeybe 3/225, Nesei 702, Ahmed 6/51

7) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle diyor:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘İnsanların en şerlileri kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescidler edinen kimselerdir’ buyuruyordu.”

İbni Hibban el-İhsan 2325, İbni Huzeyme 789, Tabarani 10413, Bezzar 3420, Ahmed 1/405, 435

8) Cündeb bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Vefatından beş gün önce Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Sizden önceki kimseler nebilerinin ve salihlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Ben size bunu kesin olarak yasaklıyorum’ buyuruyordu.”

Müslim 532/23, Ebu Avane 1/401, Tabarani Mucemu’l-Kebir 1686, İbni Sa’d 2/240

9) Ebu Mersed el-Ganevi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kabirlerin üzerine oturmayınız ve onlara doğru namaz kılmayınız’ buyurdu.”

Müslim 972/97-98, Ebu Davud 3229, Nesei 759, Tirmizi 1050, Beyhaki 4/79, Ahmed 4/135

Not: Kişi kabir ziyaretini, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dediği gibi ahreti veya ölümü hatırlamak için yapmalıdır.

Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ben kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler sizlere ahireti hatırlatır. Kim kabir ziyareti yapmak istiyorsa yapsın, ancak batıl bir söz söylemesin’ buyurdu.”

Müslim 977/106, Ebu Davud 3235, Nesei 2031, 2032, 4441, 5667, 5668, 5669, Beyhaki 4/77, Ahmed 5/3, 50, 355, 356, 361