1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Gerçek Alim

Konu, 'İslam Tarihi' kısmında Ebu & Dücane tarafından paylaşıldı.

 1. Ebu & Dücane

  Ebu & Dücane Misafir

    
  “Bize Ya'kûb b. İbrahim haber verip (dedi ki), bize Muhammed b. Ömer İbni'l-Kümeyt rivayet edip (dedi ki), bize Ali b. Vehb el-Hemdânî rivayet edip (dedi ki), bize ed-Dahhâk b. Musa rivayet edip dedi ki:”


  “Süleyman b. Abdilmelik, Mekke'ye giderken Medine'ye uğramış ve orada günlerce kalmıştı. Bir ara; "Medine'de Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi ve sellem- Ashabından birine kavuşmuş olan bir kimse var mı?" dedi. (Yanındakiler) O'na;


  "Ebû Hâzim (isimli biri var)" dediler. Bunun üzerine O'na haber saldı. Huzuruna girince O'na;


  "Ebû Hâzim! Nedir bu eziyet?" dedi. Ebû Hâzim;


  "Yâ Emîre'l-Mü'minîn! Benden ne eziyet gördün?" dedi. (Halife Süleyman);


  "Medinelilerin ileri gelenleri yanıma geldi, sen gelmedin!" karşılığını verdi. (Ebû Hâzim);


  "Ya Emire'l-Mü'minin, dedi, (doğru) olmayan bir şeyi söylemenden seni Allah'a sığındırırım! Bu günden önce ne sen beni tanımıştın, ne de ben seni görmüştüm." (Râvi ed-Dahhâk) dedi ki, bunun üzerine Süleyman, Muhammed b. Şihâb ez-Zühri'ye dönüp;


  "İhtiyar doğru söyledi, ben hata ettim" dedi. Süleyman (sonra);


  "Ebû Hâzim! Bize ne oluyor da ölümden hoşlanmıyoruz?" diye sordu. (Ebû Hâzim) şöyle cevap verdi:


  "Çünkü siz Âhireti harab ettiniz, dünyayı ma'mûr hale getirdiniz. Bu yüzden ma'mûr yerden harab edilmiş yere gitmekten hoşlanmıyorsunuz." (Süleyman);


  "Doğru söy*ledin, Ebû Hazim! Peki yarın (Kıyamet gününde) Allah'a gidiş nasıl olacak?" dedi. (Ebû Hâzim); "İyilik eden, ailesinin yanma gelen gur*betçi gibi. Kötülük yapan ise, efendisinin yanına gelen kaçak köle gibi!" karşılığını verdi. Bunun üzerine Süleyman ağladı ve


  "Keşke Allah katında ne olacağımızı bilsem!" dedi. (Ebû Hâzim) dedi ki;


  "Amelini Allah'ın Kitab'ıyla karşılaştır, (öğrenirsin!)" (Süleyman sonra);


  "(Kıyamette) nasıl bir yer bulacağım?" diye sordu. (Ebû Hâzim);


  "İyiler hiç şüphesiz Na'im (Cennetin)de, kötüler ise mu*hakkak alevli ateştedirler"dedi. Süleyman;


  "Peki, dedi. Allah'ın rahmeti nerede, Ebû Hâzim?" Ebû Hâzim;


  "Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır" karşılığını verdi. Süleyman O'na dedi ki;


  "Ebû Hâzim! Peki, Allah'ın hangi kulları daha üstündür?"


  "Şahsiyet ve akıl sahipleri!" dedi. Süleyman O'na;


  "Peki amellerin hangisi daha fa*ziletlidir?" dedi. Ebû Hâzim;


  "Haramlardan uzak durmakla beraber farzları yerine getirmek!" dedi. Süleyman;


  "Peki hangi duaya daha çok icabet edilir?" dedi. Ebû Hâzim;


  "Kendisine iyilik yapılan kim*senin, iyilik yapana duasına!" karşılığını verdi. (Süleyman) dedi ki;


  "Peki hangi sadaka daha faziletlidir?" (Ebû Hâzim);


  "Başa kakmadan, eziyet etmeden muhtaç dilenciye (verilen) ve (malı) az olan kimsenin verebildiği!" dedi. (Süleyman);


  "Peki, hangi söz daha doğrudur?" dedi. (Ebû Hâzim);


  "Kendisinden korktuğun veya (bir şey) umduğun kimsenin yanında (söyleyeceğin) hak söz!" dedi. (Süleyman); "Peki, müminlerin hangisi daha akıllıdır?" dedi. (Ebû Hâzim);


  "Allah'a ita*atle amel eden ve insanlara bu yolu gösteren adam!" dedi. (Sü*leyman),


  "Peki, müminlerin hangisi daha ahmaktır?" dedi. (Ebû Hâzim);


  "Zalim olduğu halde (din) kardeşinin arzusuna uyan ve bu suretle, başkasının dünyalığına mukabil ahiretini satan kimse!" dedi. Süleyman O'na;


  "Doğru söyledin, dedi, peki, bizim içinde bu*lunduğumuz durum hakkında ne dersin?" (Ebû Hâzim);


  "Ya Emire'l-Mü'minin! Beni (bu soruya cevap vermekten) bağışlar mısın?" dedi. Süleyman O'na;


  "Hayır! Lâkin (bu) bana vereceğin bir nasihat (ola*cak)" dedi. (Ebû Hâzim, bunun üzerine) şöyle dedi:


  "Ya Emire'l-Mü'minin! Senin ataların halkı kılıçla bastırıp bu hükümdarlığı müslümanlardan, istişare yapmaksızın, razılıkları olmaksızın, zorla aldılar. Hatta onlardan pek çok kimseyi öldürdüler ve (bu öldürülen müslümanlar), o (öldürme ile ahirete göçtüler. (Öbür âlemde) onların söylediği ve onlara söylenilen şeyleri bir bilsen!" Bunun üzerine orada oturanlardan bir adam;


  "Söylediğin şey ne kötü, Ebû Hâzim!"" dedi. Ebû Hâzim (buna) şöyle karşılık verdi:


  "Yalan söyledin! Şüphe yok ki Allah, alimlerden;


  "Onu insanlara mutlaka açıklayacaklar, giz*lemeyecekler! "diye söz almıştır." Süleyman O'na;


  "Peki biz (du*rumumuzu) nasıl düzeltebiliriz?" diye sordu. Ebû Hâzim;


  "Öğünmeyi, lafçılığı bırakır, vakarlı ve şahsiyetli olur, (devlet yardımlarını) eşit bir şekilde dağıtırsınız" cevabını verdi. Süleyman O'na;


  "Bunu nasıl yaparız?" dedi. Ebû Hâzim;


  "Helâlinden alır, lâyık olanlarına ve*rirsin!" dedi. Süleyman O'na;


  "Ebû Hâzim, dedi, bize arkadaşlık eder misin? Bu suretle sen bizden istifade edersin, biz de senden istifade ederiz." Ebû Hâzim;


  "Allah'a sığınırım!" dedi. Süleyman O'na;


  "Niçin böyle (diyorsun?)" dedi. (Ebû Hâzim) şu karşılığı verdi:


  "Size az bir şey meyletmekten, bu sebeple de Allah'ın bana hayatın da katmerli, ölümün de katmerli (acısını) tattırmasından korkarım." (O zaman) Süleyman O'na:


  "Bize ihtiyaçlarını bildir" dedi. (Ebû Hâzim);


  "Beni Cehennemden kurtarıp Cennete sokarsın, (işte ihtiyacım budur!)" dedi. Süleyman;


  "Bu benim yapabileceğim bir şey değil" dedi; Ebû Hâzim;


  "O halde sana onun dışında hiç ihtiyacım yok!" dedi. (Sü*leyman);


  "Peki, bana hayır-duada bulun" dedi. Ebû Hâzim şöyle dedi:


  "Allahım! Eğer Süleyman senin dostun ise, O'na dünya ve Ahiret iyi*liğini kolaylaştır. Eğer düşmanın ise, onu perçeminden tut, sevip razı olacağın şeye (ilet)". Süleyman O'na;


  "Bu kadar mı?" dedi. Ebû Hâzim;


  "Ehlinden isen öz, (ama) çok söyledim. Ehlinden değilsen, ki*rişi olmayan yaydan (ok) atmam bana ne fayda verir?" cevabını verdi. Süleyman O'na;


  "Bana tavsiyede bulun!" dedi. (Ebû Hâzim) şöyle dedi:


  "Sana tavsiyede bulunacağım, (ama) sözü uzat*mayacağım: Rabb'ini ta'zim et. Seni menettiği yerde görmesinden, emrettiği yerde kaybetmesinden (bulmamasından) O'nu tenzih et!" (Ebû Hâzim, Süleyman'ın) yanından çıkınca (Süleyman) O'na yüz dinar gönderdi ve "bunu (Allah rızası için) harca, senin için yanımda bunun gibi çok var!" diye de yazdı. (Râvî ed-Dahhâk) dedi ki, (Ebû Hâzim) bunları O'na, şöyle bir mektupla geri çevirdi: "Ya Emire'l-Mü'minin! Senin benden isteğinin ciddi olmamasından veya benim (parayı) sana geri çevirişimin, (onun) önemsizliği sebebiyle olmasın*dan, Allah korusun! Bunlara senin için razı olmuyorum, kendim için nasıl razı olurum?" (Ebû Hâzim mektubunun devamında) O'na şöyle yazdı:


  "Hz.. Musa b. İmrân, Medyen suyuna varınca o (suyun) ba*şında, (hayvanlarını sulayan çobanlar buldu. Onların gerisinde de (hayvanlarını, diğerlerine karışmaktan) alıkoyan iki kız buldu. Bunun üzerine onlara (bunun sebebini) sordu. Onlar da;


  "Çobanlar suvarıp çekilmeden biz suvarmayız. Babamız ise büyük, (çok yaşlı) bir ihtiyardır" dediler. Hemen (Hz. Musa) onlarmkini (de) suvardı. Sonra gölgeye çekildi ve "Rabb'im, hakikaten ben senin bana in*direceğin hayra muhtacım" dedi. Bunu (söylemesinin sebebi şuydu): O aç, güven içinde olmayan korkar bir halde idi. Yine de Rabb'inden istedi, insanlardan dilenmedi. Çobanlar da (O'nun sözünü, halini) an*lamadılar, (ama) iki kız anladı. Onlar babalarının yanına dönünce olayı ve O'nun sözünü O'na anlattılar. Bunun üzerine babaları -ki O, Şu'ayb idi-;


  “Bu, aç bir adam!" dedi ve (kızlarından) birine;


  "Git de O'nu çağır!" diye emretti. (Kız) O'nun yanma gelince O'nu büyük sayıp yüzünü örttü ve


  "Babam seni çağırıyor. Bizim için (hayvanla*rımızı) suvarmanın ücretini verecek" dedi.[1350] (Kız); "bizim için (hay*vanlarımızı) suvarmanın ücretini" andığı vakit (bu) Hz. Musa'ya zor geldi. (Ama) onu takip etmek zorundaydı da. Çünkü o, dağlar ara*sında aç ve yalnızdı. Neticede onun peşinden gittiğinde rüzgâr esti ve (kızın) elbiselerini arkasına çarpmaya ve bu suretle (elbiseleri), ar*kasının hatlarını ona belli etmeye başladı. (Kız) da kalçalı idi. Hz. Musa kâh yüzünü çevirmeye, kâh (gözlerini) yummaya başladı. So*nunda sabrı tükenince, kıza; "Ey Allah'ın kulu! Arkamda kal ve bana yolu; "şu (yoldan, şöyle..." diyerek) sözünle tarif et" diye seslendi. (Hz. Musa, sonunda) Şu'ayb'in huzuruna girince akşam yemeğinin hazır*lanmış olduğunu gördü. Şu'ayb da O'na; "Genç! Otur, yemek ye!" dedi. Hz. Musa O'na;


  "Allah'a sığınırım!" dedi. Şu'ayb de O'na;


  "Niçin? Aç değil misin?" diye sordu.


  "Evet, dedi, fakat bunun, o (kızların) için (hayvanlarını) suvarmamın bir karşılığı olmasından korkuyorum. Halbuki ben, dinimiz (gereği yaptığımız) hiçbir şeyi yer dolusu altına mukabil bile satmadığımız bir ev halkındanım." Bunun üzerine Şu'ayb O'na;


  "Hayır, ey genç, (bu onun karşılığı değildir). Fakat bu, benim ve atalarımın âdetidir. Biz misafiri ağırlar, yemek yediririz" dedi. O zaman Hz. Musa oturdu ve yedi. İşte bu yüz dinar da an*lattığım şeylerin karşılığı ise leş, kan ve domuz eti, çaresizlik halinde bundan daha helâldir. Şayet beytu'l-mal'da (devlet hazinesinde)ki bir haktan dolayı ise, bu hususta benim benzerlerim var. Eğer aramızda eşitlik yaparsan ne âlâ! Aksi halde benim buna ihtiyacım yoktur!"


  Darimi Mukaddime
 2. ebuzekeriya

  ebuzekeriya Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Rabbim paylaşımından dolayı senden razı olsun kardeş.
 3. İZZETLİ

  İZZETLİ Islam-TR Üyesi Kullanıcı

  Çok güzel
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş