[​IMG]


'Kureyş'in âlimi yeryüzünü İlimle dolduracaktır' hadîsine mazhar olan İmam Şafii'nin kendi döneminde payesine yetişmiş kimsenin olmadığında şek ve şüphe yoktur. İmam Şafii Hicaz'ın ilmini elde ettikten sonra Medine'ye hocası İmam Mâlik'e kendisinden Medine'nin ictihadlarıni almak için gitmiş, Medine ekolünün görüşlerini öğrendikten sonra da Irak'a gidip İmam Muhammed eş-Şeybanî'den Küfe ekolünün ilmini almıştır. İkinci kez Irak'a gittiğinde ise Irak'ın genç muhaddisi Ahmed b. Hanbel'e misafir olmuş, hem ondan ilim almış hem de ona ilim öğretmiştir. Böylece Mısır dışında İslâm âleminin ilmî istinbatlarının tümüne vakıf olmuştu. Eksiklerini tamamlamak için daha sonra Mısır'a giderek oradaki ilim erbabıyla görüşmüş, kendileriyle ilim alışverişinde bulunmuş ve sonunda ictihadları mutlak menziline terakki etmişti.

Mısır'da bulunan âlimlerin çoğu eski mezheblerini bırakarak İmam Şafii'nin peşinden gitmişler ve hatta hocası İmam Mâlik'in ictihadları Mısır'da ve Afrika'nın birçok merkezinde neredeyse tamamen silinip gitmişti. Çünkü Mâliki mezhebinin birçok âlimi Şafii mezhebine geçmişlerdi.

İşte elinizde tuttuğunuz eser, bu büyük imamın ictihadlarının delillerini, mezhebinin esaslarım çok güzel bir tarzda siz okuyuculara sunmaktadır. Âlemlerin rabbi Allah'a hamd u sena; Hz. Peygamber'e, âl ve ashabına salât u selâm olsun!

Ali Arslan/İstanbul

21 Cemaziyülevvel 1414 H. 6 Kasım 1993 M.


Netten okumak isteyenler için aşağı da ki arşiv de mevcut

https://www.islam-tr.net/konu/fikih-kitapligi-107-kitap-tek-link.26991/