Bana Göre... Şöyle Kanaatıma Göre... Böyle

Dinin hayat nizamı olduğuna inanan mü'minlerce şahsi kanaat hiçbir zaman ölçü değildir. Bu mü'-minler her hâl ve harekette ölçü olarak dinin hükümlerini alırlar. Bunlar dört ana kaynaktır ve şunlardır: Kitap, Sünnet, İcma', Kıyas'tır.
Lâik toplumlarda şahsi kanaatlar ölçü kabul edilmiştir. Toplumda aynı şahsi kanaatta birleşen insanlar diğerlerinden fazla ise yönetim onların kabul edilir. Yukarıda «dinin hayat nizamı olduğuna inanan mü'minler...» derken bu konuya işaret etmek istedik.. Bu cemiyette müslüman olduklarım söyleyip lâik k fa yapısına sahip insanların sayısı ekseriyettedir.
Lâik kafa yapısına sahip şahsi kanaatlarmı ölçü kabul edenler vahy'i ve nass'ı yok kabul ederler. Mevcut eğitim sisteminin etkisinde kalan milyonlarca insanımız -ortaya atılan bir mes'elede «şahsi kanaatini» diye hüküm verir." .
İmâm Azam (r.a.) : '«Herhangi bir konuda, şahsi kanaannıza göre hüküm vermekten sakınınız. Sünnete tabi olunuz. Bundan ayrilirsaniz. dalâlete düşer saparsiniz buyurmuştur.
Zamanımızda dinî konularda şahsi kanaat belirtme hastalığı hızla yükselmektedir Bu şüphesiz Demokratik - Lâik eğitimin tabii bir sonucudur.
Tabiundan Şa'bi (rh. a.) Hz.lerine gelip bir mes'-ele soruyor: Şa'bi Hz.leri sual olunan konuda «İbn-i Mes'ud (r.a.) şu şekilde izah etti» diye cevap verir. Sual soran adam : «Sen kendi şahsi kanaatini söyle" deyince Şa'bi Hz.leri birden kızar ve adama: «Şu adama bakın, ben ona İbıı-i Mes'ud şöyle dedi, diyorum. O bana şahsi kanaatimi soruyor. Ben dinimi bundan tenzih ederim. Vallahi müzikle meşgul olmayı, sana şahsi kanaatimle fetva vermeye tercih ederini" diye haykırıyor. (Darimi, Sünen-i Darimi, .Mukaddime 17, Sh: 47. Çağrı Yayınları-1.401)
İmam Malik (rh.a.) Hz.lerine kırk mes'ele soruluyor, otuzaltısı hakkında bilmiyorum» diyor. (Ö.N. Bilmen, Hukuku îslâmiyye C/l, Sh; 245 Madde: 557) «Şahsi kanaatim budur» demiyor.
Allah (c.c.) ve rasulu (s.a.v.) birşeye hükmettiği zaman., mü'min olan erkek ve kadınlar; Amenna... demek durumundadırlar. Bu hususta bizim de «Şahsi kanaatimiz şudur» demek, şeytana has bir metodtur' Nitekim Cenab-ı Hakk (c.c.) Meleklere ; «Âdem'e secde edin» buyurduğu zaman,-şeytan, «Şahsi kanaati" ile bunu reddetmişti. Unutmayalım fikir sistemi ideolojiler, şeytani birer tuzak hükmündedir. İslâm Dini Allah (c.c.) indinde' yegâne dindir, Musluman teslim olan manasınadır; şahsi kanaatle isyana yeltenen değil.--
Hasılı .-'Şahsı kanaat.» şeytani bir tavırdır. ..