Soru- Cinsel organa el değmesinin abdesti bozduğuna dair sünnetten delil nedir?Bu konuda ilim ehlinin 4 görüşü bulunmaktadır.
1.Görüş : Cinsel organı elle tutmak abdesti bozmaz.
Bu görüşü Ebu Hanife, (bir rivayete göre) İmam Malik, Sahabilerden bir grup desteklemişlerdir. Delilleri şunlardır :
1.Delil : Talak ibn Ali rivayet eder, adamın biri Rasulullah’a (s.a.v.) abdest sonrası elini cinsel organına vuran hakkında sordu. Rasulullah (s.a.v.) “ O senden bir parça değil mi ” dedi. (Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-alimlerden bazıları senedinin leyyin olduğunu söylemişler ve zayıflığına hükmetmişlerdir, Albani ise Hasen demiştir.)
Delil Cümlemiz : ………………“ O senden bir parça değil mi ”……………….
Açıklama : Elin, cinsel organa değmesi durumunda abdesti bozduğuna delil olarak getirilen bu hadis zayıftır.

2.Görüş : Cinsel organı elle tutmak abdesti bozar.
Bu görüşü, İmam Şafii, Ahmed Bin Hanbel, İbn Hazm, Sahabilerden bir çok grup desteklemişlerdir. Delilleri şunlardır.
1.Delil : Busra Bintu Safvan rivayet eder, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.” Ebu Davud-Nesai-İbn Hibban- hadis sahihtir.)
Delil Cümlemiz : ……………….“ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.”………….
Açıklama : Hadis açıktır, kim cinsel organını eliyle tutarsa abdesti bozulur.

2.Delil : Ummu Habibe rivayet eder, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.” (İbn Mace-Ebu Yala- Beyhaki-Albani İrva sahihtir.)
Delil Cümlemiz : ……………….“ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın.”………….
Açıklama : Hadis açıktır, kim cinsel organını eliyle tutarsa abdesti bozulur.

3.Görüş : Cinsel organı şehvetle tutmak abdesti bozar.
Bu görüşü, İmam Malik, Albani, desteklemişlerdir. Bu alimler Busra Bintu Safvan hadisini “şehvetle dokunmak abdesti bozar ” sözlerine, Talak ibn Ali hadisini ise “ şehvetsiz dokunmak abdesti bozmaz ” sözlerine delil almışlardır. Delilleri şunlardır.
1.Delil : Talak ibn Ali rivayet eder, adamın biri Rasulullah’a (s.a.v.) abdest sonrası elini cinsel organına vuran hakkında sordu. Rasulullah (s.a.v.) “ O senden bir parça değil mi ” dedi. (Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-alimlerden bazıları senedinin leyyin olduğunu söylemişler ve zayıflığına hükmetmişlerdir, Albani ise Hasen demiştir.)
Delil Cümlemiz : ………………“ O senden bir parça değil mi ”……………….
Açıklama : İmam Malik ve Albani buradaki “ O senden bir parça değil mi ” sözünü şehvetsiz dokunmak olarak anlamışlar ve şehvetsiz olarak cinsel organa dokunmak diğer organlara dokunmak gibidir demişlerdir.

4.Görüş : Cinsel organı tutmaktan dolayı abdesti almak vacip değil müstehabdır.
Bu görüşü, bir rivayete göre Ahmed bin Hanbel, Şeyhul İslam İmam İbn Teymiyye, Allame İbn Useymin desteklemektedir. Bu alimler şehvetsiz olarak elin cinsel organa değmesi üzerine abdest almayı müstehab görmektedirler.

Tercih : İster şehvetle olsun isterse şehvetsiz cinsel organı tutmak abdesti bozar görüşü doğrudur. Zira deliller bunu ispat eder.

Soru- Busra Bintu Safvan ve Talak ibn Ali’nin rivayet ettiği iki hadisi karşılaştırır mısınız ?
Busra Bintu Safvan hadisi Talak ibn Ali’nin rivayet ettiği hadise tercih edilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı.
1-Talak ibn Ali’nin rivayet ettiği hadis illetlidir, Ebu Zer’a ve Ebu Hatim bu hadisi illetli olarak tahkik etmişlerdir. İmam Nevevi Mecmu adlı eserinde hafızların bu hadis üzerinde zayıflığına icma ettiklerini söylemiştir.
2-Busra Bintu Safva’nın hadisi Ebu Hureyre’nin hadisiyle aynı manadadır. Ebu Hureyre’nin islama girişi Talak ibn Ali’ye göre daha geç olduğu için nesh etmiştir.
3-Talak hadisi çokça rivayet edilen bir hadis olmayıp aslı Talak’tan gelir, ama Busra hadis ise nakledeni (aynı anlamda Ebu Hureyre (r.a.) da rivayet eder) daha çoktur, bu durumda bu hadis hadis usulüne göre önceliklidir.
4-Cinsel organı tutmanın abdesti bozmasını rivayet eden raviler daha çoktur ve meşhurlardır.
5-Sahabilerin büyük çoğunluğu bu görüştedir.
6-Talak hadisi elbise üzerinden değmeye hamildir.

Soru-Kadın-erkek kendi cinsel organını (haklarınızı helal edin) tutarsa fark var mıdır ?
Kadın ve erkek aynı hükümdedirler.
1.Delil : Amr İbn Şuayb babasından o da dedesinden rivayet eder, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur, “ Kim cinsel organını tutarsa abdest alsın ve hangi kadın cinsel organını tutarsa o da abdest alsın.” (Ahmed-Beyhaki)
Delil Cümlemiz : kadın cinsel organını tutarsa o da abdest alsın.”
Açıklama : Kadın-erkek asla bu hükümde birbirinden ayrı sayılmamaktadır.

2.Delil : Aişe annemiz “ Kadın, cinsel organını tutarsa abdest lazımdır.” (Şafii musnedinde, Beyhaki- Hakim sahihtir.)
Delil Cümlemiz : “ Kadın, cinsel organını tutarsa abdest lazımdır.”
Açıklama : Kadın-erkek asla bu hükümde birbirinden ayrı sayılmamaktadır.

Not : İmam Şafi ve Ahmed bin Hanbel, İmam Ebu hanife ve İmam Malik’e muhalefet ederek, “ Asılda, kadınlar, erkeklerin hükmünü paylaşır demişlerdir.

Soru-Bir erkek zevcesinin cinsel organını tutarsa da mı abdest gerekir sünnetten delille açıklayınız ?
Bir erkeğin kendi zevcesinin cinsel uzvunu tuttuğunda abdestinin bozulduğuna dair sahih veya zayıf bir hadis yoktur. Şu bilinmeli ki, tutma anında erkeğin kendisinden mezi veya meni gelme halinde( bilinmektedir ki mezi ve meni abdesti gerektirir ) bu durumda abdest almalıdır. O halde, Erkeğin zevcesinin cinsel organını tutması veya ona eliyle değmesi abdestini bozmaz. Fakat, İmam Malik ve İmam Şafi bu durumda abdest almayı vacip görürler. Zira bilinmektedir ki kadına olan mücerred bir temas bu iki imamda abdesti bozar.[el-Um İmam Şafii, 1/20]
Yine İmam Malik-İmam Zuhri ve İmam Evzai’ye göre, bir annenin veya babanın küçük bir erkek ve kız çocuğunun (altını temizlerken) cinsel organını tutması da abdesti bozmaz. Sahih hadislerde bu görüşleri doğrular.

Soru-Bir kimsenin bilmeden hata ederek cinsel organını tutması konumunda abdest bozulur mu ?
Bilerek ve hata ederek cinsel organı tutmak abdesti bozar. Rasulullah’ın hadisleri bunu doğrular. Ayrıca, Evzai-Şafii-İshak-Ahmed bin Hanbel bu görüştedirler. Bozmadığını söyleyenler sadece bilerek yapılanın abdesti bozduğunu söylemişler ve şu ayeti delil getirmişlerdir.
1.Delil : Allah ayetinde : “ hata ettiğinizde size bir günah yoktur günah kalbinizle bilerek ettiğinizdedir.” (Ahzab-5)
Delil Cümlemiz : hata ettiğinizde size bir günah yoktur………………………
Açıklama : Ayeti delil alanlar, bu ayette hatanın günah getirmediğini söyleyerek, bu durumda hatalı cinsel organa değmenin abdesti bozmayacağını ileri sürmektedirler.

Soru-Elbise üzerinden cinsel organı tutmak abdest bozar mı ?
Elbise üzerinden cinsel organı tutmak abdesti bozmaz.
1.Delil : Rasulullah (s.a.v.) “ Sizden bir kimsenin eli cinsel organına ve eli arasında bir (elbise-örtü) olmadan cinsel organına ulaşırsa abdest alsın.” ( Darekutni-Beyhaki-sahihtir.)
Delil Cümlemiz : …………..(elbise-örtü) olmadan……………
Açıklama : Hadis, elbise üzerinden cinsel organa el değmesinin abdesti bozmadığına delildir.

Soru-Kişinin arka organını tutması abdest bozar mı ?
Bu durumda da asla abdest bozulmaz. Zira insanın kıçı cinsel organ ile kıyas edilmez.

Bu mevzuda ( Allah emek sarf edenlerden razi olsun ) bilgi paylasimindan sonra sualime geleyim insaALLAH.

Soruma gelince : Babanin veya Annenin ; cocugunun tuvaletine yardim ederken cocugun pipisini tutmasi vs vs ""Abdesti bozarmi """ben bu babda bir bilgiye ulasamadim ulasan kardesler paylasirsa sevinirim.


sa