بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

İddia: Boş oy atmaya ruhsat verilmiştir adeta secim sistemlerine katılmayı teşvik edilmiştir yukardaki cevaplar bir reddiye degil adeta müşrik düzene katılım içermektedir.secilenler ve secim sistemine iştirak ikisi birden reddeilmesi esastır. boş oy atmanın anlamı nedir? amel sözleri yalanlamaktadır istedikleri ne olursa olsun bu gibi hallerde niyete bakılmaz niyet sorulmaz!!!

İddia sahibi Şeyh’in (Allah ondan razı olsun) kendisine sorulan soruya yönelik verdiği cevabı eleştirmek için böyle bir iddiada bulunmuştur. Şeyh’e sorulan soru ve şeyhin verdiği fetva şöyledir;

Soru: Secimlerde Demokrasi geregi secim sisteminin bir katılımı sağlayan unsur olarak sandık konuyorsa böyle anlama gelen durumda kişi sandiga gidip oradaki secilen tağutları redederek boş oyda atarak secimlere iştirak secim sistemini kabul etmiş olmazmı zira böyle bir katılım demokrasi çarkının işleyişinin bir geregi kişi ler boş ve gecersiz oyda atarak yine secim sistemine katıldıklarını gösteren amel işlemiş olmazlarmı secim sitemini kabul etmenin hükmü ne anlama gelir?

Cevap: Seçimlerde sandık başına gitmek mutlak olarak seçim sistemini kabul manasına gelmez. Bu şekilde bir amel kabul olarak da değerlendirilebilir, red olarak da değerlendirilebilir. Bu sebeple oraya giden kimselerin amellerine göre bu duruma hüküm verilir. Örneğin; oraya giden kimseler bu seçim sistemini benimseyerek gitmişlerse ister kabul oyu atsınlar, ister red oyu onlar böyle yapmakla küfür işlemişlerdir. Fakat oraya giden kimseler bu seçim sistemini benimsemeyerek gitmişler ve bununla birlikte onları kabul etmediklerini boş oyla ya da oyu tahrif ederek göstermişlerdir. Bununla birlikte oy sandığına gitme konusunda en güzel davranış oraya gidilmemesidir.

Soru: Sandık başına gitmek Secim sistemini kabul anlamı taşıyorsa katılım anlamına geliyorsa ilahlar secim ayini töreni için bir mülüman secim sandıgına gidebilirmi secim ibadeti zamanında aynı gün birlikte olarak onların karartılarını cogaltabilirmi?

Cevap: Sandık başına gitmek seçim sistemini kabul manası taşıyabilir de taşımaz da. Bunu yukarıda izah ettik. Ve oraya gidip boş oy atmak onların karartılarını çoğaltmak değildir. Zira karartının çoğaltılması gibi durumlarda karartısı çoğaltılanlar açısından bir üstünlük göstergesi söz konusudur. Sandık başında kimseye karşı gösterilen bir üstünlük yoktur. Bilakis oy kullanmayan ya da boş oy kullananların sayısının çokça oluşu taguti sistemlere bir darbedir.

İddiaya Cevap: İddia sahibi şeyhin verdiği fetvayı anlama kabiliyetine sahip olmadığı için ancak batıl kıyaslarla vakıayı farklı yönlere çekmeye kalkışmış ve burada apaçık bir hata yapmıştır.

Günümüzde demokratik toplumların yönetim şekli olarak parlamento ve meclisler kurulmuş, bu meclislerde görev alacak ve halk adına söz sahibi olacak kimseler halk tarafından çoğunluğun kararıyla seçilmektedir. Bu kişi ister cahil olsun, ister bilgili olsun, ister din düşmanı olsun, ister din düşmanı olmasın çoğunluk kimi desteklerse o iktidara gelir. İktidarın dışında, çoğunluğun seçtiği ikinci parti de ana muhalefet olarak ve diğer muhalefet partileri olarak meclise girerler.

Demokrasi sistemi, islam dışındaki diğer mevcut sistemlere nazaran fertlere daha fazla hürriyet ve görüş özgürlüğü verdiği için insanların çoğu bu sistemi, islama uygun olup olmamasına bakmaksızın, kabul edip benimsediler ve bu sistemin çok güzel bir sistem olduğu kanaatine vardılar. Diğer dikta rejimleri altında yaşayan halklarda bu sisteme geçmeyi arzuladılar. Hatta demokrasinin ne demek olduğunu bilmeyen bazı islamcı yazarlar: “Demokrasi, islam’dandır” demeye başlamışlardır. Bu sözleri onların batıya karşı duydukları iç yenilgi ve aşağılık kompleksinin bir etkisidir.

İşte, böyle bir devlette yaşayanlar inançları ne olursa olsun, seçim zamanı geldiği zaman devletin görevlendirdiği bazı kişilerin bazı resmi alanlarda kurduğu sandıklarda oy kullanmaya giderler. Burada oy kullanan kişi yaptığı amelin ne manaya geldiğini iyice bildikten sonra; acaba bu ameli yaptığı zaman inanç yörüngesinden çıkar mı? Veya bu fiili gerçekleştirdiği zaman acaba ne yapmış oluyor?

Oy kullanan kişi ameli olarak şunu beyan etmektedir;

“Ben Allah’a ait olan hak ve yetkileri kendi adıma vekil tayin ettiğim şu şahsa veriyorum. Bu kişi artık benim adıma söz sahibidir.” Acaba böyle bir sözü söyleyen kişi müslüman kalabilir mi? Ayrıca bunu ameli ile beyan eden kişi müslüman kalır mı?

Allah’a ait hak sıfat ve yetkileri Allah’tan başkasına vermek apaçık küfürdür. Kişi böyle bir ameli gerçekleştirdiği zaman aslında İslamlılığı varsa bundan vazgeçerek bunu yapmaktadır. Çünkü hüküm ve hâkimiyetin Allah’a ait olduğu Kur’an, Sünnet ve Âlimlerin icmaı ile sabittir. O zaman bunca kat’i nas sabit ve bedihi, açık iken bunları inkâr eden kişi nasıl müslüman olduğu söyleyebilir ki…

Demokratik sistemlerde oy kullanmak ve bu müşriklerin iktidar sahibi olmaları için onlara destek vermenin küfür olduğunu ifade ettikten sonra asıl vakıayı ele alalım;

Yukarıda beyan ettiğimiz şekilde sistemin tatbik edildiği topraklarda tağutlar bu fiilin gerçekleştirilmesini zaruri kılmışlardır. Bu yüzden kişi oy kullanmaya gitmediği takdirde bir ceza alması söz konusu olabilir. Ancak ister ceza verilsin, ister kişi başka muamelelere tabi tutulsun kişinin gidip geçerli oy kullanması kesinlikle küfürdür.

Şayet cezanın söz konusu olması durumunda kişi eğer cezayı almayacak bir amelde bulunarak, akidesinden taviz vermeksizin, haram ve küfür işlemeksizin sandıkların kurulu olduğu yere gidip geçersiz sayılacak bir şekilde kâğıdı atıp gelebilir. Bu oy kullanmak değildir. Çünkü oy ancak geçerli olduğu zaman söz konusu olur ve küfür olur. Aksi takdirde geçersiz sayılacak bir kâğıt parçası oy hükmünde olmayıp küfür değildir. Şöyle ki;

Oy kullanılan alana gidildiği zaman hiçbir küfür muameleye tabi tutulmaksızın, sadece verilen pusula tam bir şekilde tahrif edilerek sandığa atılırsa bu oy hükmünde sayılmayıp geçersizdir. Zira bunu oy sayımında görevli olanlar dahi geçersiz sayıp, vekiller arasında dağılım yapmamaktadır. Bu yüzden bu şekilde bir fiilde bulunmanın küfür olması söz konusu değildir.

Geçersiz oy kullanan kimse aslında sisteme itibar etmediğini ve kurdukları seçim tüzüğünü de reddettiğini geçersiz oy atarak beyan etmektedir. Zira sistem oy kullanma fiilini meşrulaştırmış ve kullanan kişinin kendisine destek verdiği kullanmayan kişinin de sistemi reddettiği için ona ceza uygulamasında bulunurlar. Şöyle ki;

Oylamanın yapıldığı gere giden kimse eğer seçim sistemini benimseyerek, severek ve tasdik ederek giderse ister kabul oyu kullansın, ister red oyu kullansın bu kişi zaten seçim sistemi sevdiği veya benimsediği için kâfir olur. Ancak seçim sistemini reddedip; onlara itibar etmeyecek bir şekilde küfür sözleşmeleri tahrif ederek geçersiz oy kullanması öyle değildir. Zira kişi bu fiiliyle zaten sistemin geçersiz olduğu ve onlara itibar etmediği ve onların seçim sistemini belirmediğini ifade etmektedir. Bu aynen şuna benzemektedir;

“Bu ülkenin kimliğini kullanan kişiler eğer oy kullanabilecek yaşta ise gelip oy kullanmak zorundadır. Gelmeyen kişinin oyu başka bir seçmen tarafından veya görevliler tarafından kullanılacaktır” şeklinde bir maddenin söz konusu olduğu seçim tüzüklerinde kişi oy kullanmaya gitmese bile yerine başka birisi bu fiili gerçekleştirir. Bu durumda kişi oy kullanılan yere gidip geçersiz oy kullanarak kendisinin yerine oy kullanılmasını önlemiş olur.

Geçersiz oy atmak için seçim salonuna giden kimse mutlak anlamda seçimi kabul etmiş sayılmadığı için oraya gidip geçersiz oy atmakta bir sakınca yoktur. Çünkü geçersiz kâğıt oy hükmünde bile olmayıp, gerek Müslüman indinde gerekse kâfir seçim görevlileri nezdinde geçersiz sayılmaktadır.

Ancak şuna dikkat edilmelidir ki;

Müslümanın her ne kadar da geçersiz oy kullanmaya gitmesi caiz olsa dahi, Müslüman oraya gittiği zaman kâğıdı tam anlamıyla tahrif edip öyle sandığa atmalıdır. Yoksa boş oy atmak doğru değildir. Zira bu oy yeniden kullanılabilir. Şayet oraya gidilecekse giden Müslüman kâğıdı tam bir tahrifle tahrif edip öyle sandığa atmalıdır. Aynı şekilde orada eğer küfür sözleşme imzalatılıyorsa sözleşmedeki küfür maddeler tahrif edilmelidir.

Vakıayı anlamaksızın geçersiz oy kullanmanın küfür olduğunu beyan etmek hariciliktir. Zira burada fiiler arasında yapılan kıyas batıl olup illet olarak gösterilen fiil kıyaslanan her iki unsurda söz konusu değildir. Çünkü oy kullanmanın küfür olmasının sebebi kişinin Allah’a ait olan hak, sıfat ve yetkileri kendi adına vekil tayin ettiği kişiye vermesidir. Şayet kişi boş oy attığı zaman bu oy vekillere destek mahiyetinde değildir. Bu yüzden basiret ve ilimden nasibini almamış cahillerin bu ve benzeri kıyasları batıl olup itibar edilmeye muktedir değildir.